EasonMusic Buy Liuqin | Shop with Confidence and Trust | Eason Music– Eason Music Store

Liuqin Instrument

Our Liuqins mainly come from Shanghai, Xuzhou and Beijing.  

We work with makers like Meng Xian Hong, Liu Wei Zhong, Liang Hao and Shanghai Dunhuang to bring you quality Liuqins.

Showing: 9
Loading...